Kommunalt vatten och avlopp genom avtal

Det kan finnas möjlighet att ansluta en eller flera fastigheter till kommunalt vatten och avlopp (VA), även om de ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för VA.

Här hittar du som fastighetsägare eller samfällighetsförening kortfattad information om arbetsgång och ansvar.

Förenklat är arbetsgången denna:

 1. Du kontaktar VA‑avdelningen och frågar om det kan vara möjligt att ansluta fastigheten till det kommunala VA-nätet.
 2. VA‑avdelningen utreder om det finns kapacitet i ledningsnätet för ytterligare anslutning. Om det finns kapacitet upprättar VA-avdelningen ett avtal, gällande att ansluta sig och nyttja det kommunala VA‑nätet, som du sedan får underteckna.
 3. VA‑avdelningen upprättar en förbindelsepunkt där du får ansluta dina servisledningar till det kommunala nätet. Det är endast i den punkten anslutning får ske, inte på någon annan plats.
 4. Du anlägger dina servisledningar.

Du äger och ansvarar för det mesta

Servisledningarna mellan fastigheten och förbindelsepunkten är dina ledningar, detsamma gäller eventuell mätarbrunn. Det är du som bekostar allt gällande ledningarna, från inköp och anläggning till underhåll och reparationer. Du sköter och bekostar även allt underhåll som kan behövas på mätarbrunnen, men inköp och anläggning sköts av VA-avdelningen.

Två eller fler fastigheter - gemensamhetsanläggning

Det är en ekonomisk fördel om man är några grannar som går ihop och bildar en gemensamhetsanläggning, som ansluter sig via samma förbindelsepunkt och servisledning. Alla kostnader kan då delas upp på fler fastigheter, inklusive kommunens anläggnings- och brukningsavgift. Mer information om att bli avtalskund finns i nedan plusboxar.

Du som fastighetsägare kontaktar VA-avdelningen och frågar om det kan vara möjligt att ansluta till det kommunala VA-nätet. Det kan gälla enbart vatten eller både vatten och spillvatten (avlopp). Vi erbjuder även enbart spillvatten men med det avtalet mäts inte
vattenförbrukning utan brukningsavgiften baseras på en fast förbrukning på 200 m3 per år och bostadshus/lägenhet.

VA-avdelningen utreder om det finns kapacitet i ledningsnätet för ytterligare anslutning. Om det finns kapacitet upprättar VA-avdelningen ett avtal, gällande att ansluta sig och nyttja det kommunala VA-nätet, som du sedan får underteckna.

VA-avdelningen upprättar en förbindelsepunkt där du får ansluta dina servisledningar till det kommunala nätet. Förbindelsepunkten upprättas i anslutning till vårt ledningsnät. Det är endast i förbindelsepunkten anslutning får ske, inte på någon annan plats.

Vattenmätaren placeras vanligen i en mätarbrunn i förbindelsepunkten. VA-avdelningen sköter inköp och anläggande av brunnen. Priset för mätarbrunnen och kostnaden för att anlägga den ingår i din anläggningsavgift, brunnen är sedan din egendom och ansvar. Vattenmätaren är alltid kommunens egendom.
Tips: Har du lång servisledning kan en egen vattenmätare i din fastighet hjälpa dig att lätt upptäcka läckor på din ledning genom att jämföra skillnaden mellan kommunens mätare och din egen mätare. OBS Förbrukningen beräknas alltid enligt kommunens vattenmätare.

Om du måste dra servisledningar över någon annans mark behöver du tillstånd av markägaren. VA-avdelningen rekommenderar att du ansöker om ledningsrätt eller servitut hos Lantmäteriet. Är ni två eller fler fastigheter måste ni bilda gemensamhetsanläggning hos Lantmäteriet, se mer information om det nedan. Det ger dig/er rätt att anlägga servisledningarna och sedan även rätt
att gräva fram och laga dem.

Servisledningarna mellan fastigheten och förbindelsepunkten är dina och detsamma gäller mätarbrunnen. Det är du som bekostar allt gällande ledningarna, från inköp och anläggning till underhåll och reparationer. Du sköter och bekostar även allt underhåll som kan behövas på mätarbrunnen, men inköp och anläggning sköts av VA-avdelningen. Själva vattenmätaren ägs
och underhålls av kommunen.

Det första som betalas är en anläggningsavgift, vilket är en engångsavgift. När din fastighet är ansluten till det kommunala nätet debiteras en årlig brukningsavgift.

Det är en ekonomisk fördel om man är några grannar som går ihop och ansluter sig via samma förbindelsepunkt och servisledning. Alla kostnader kan då delas upp på fler fastigheter, inklusive kommunens anläggnings- och brukningsavgift. Se prisexemplet nedan som visar anläggningsavgiften om man ansluter 1, 5, 10 eller 20 fastigheter.
Ni måste då bilda en gemensamhetsanläggning, för att kunna teckna avtalet om VA med kommunen. Kommunen fakturerar gemensamhetsanläggningen som 1 abonnent, och ni medlemmar får sedan själv dela upp kostnaderna internt.

 • Kontaktar VA-avdelning med en förfrågan om att ansluta sig.
 • Servisledningarna mellan förbindelsepunkt och fastigheten är din egendom. Du står för alla kostnader, såsom inköp, anläggning och underhåll/reparationer.
 • Mätarbrunnen är din egendom och du betalar den genom anläggningsavgiften. Du står sedan
  för alla kostnader gällande underhåll/reparationer .
 • Ordnar med tillstånd av markägare för att få gräva ner ledningarna på dennes mark.
 • Ansöker och betalar för förrättning av ledningsrätt eller servitut hos Lantmäteriet.
 • Betalar anläggningsavgift och brukningsavgifter enligt avtalet.

 • Kontaktar VA-avdelning med en förfrågan om att ansluta er.
 • Ansöker och betalar för förrättning av gemensamhetsanläggning (GA) hos Lantmäteriet.
 • Ordnar med tillstånd av markägare för att få gräva ner ledningarna på dennes mark.
 • Servisledningarna mellan förbindelsepunkt och fastigheten är er egendom. Ni står för alla
  kostnader, såsom inköp, anläggning och underhåll/reparationer.
 • Mätarbrunnen är er egendom och ni betalar den genom anläggningsavgiften. Ni står sedan för
  alla kostnader gällande underhåll/reparationer.
 • Betalar anläggningsavgift och brukningsavgifter enligt avtalet.

 • Utreder kapacitet i ledningarna och möjligheten att ansluta fastigheten/fastigheterna (GA).
 • Upprättar en förbindelsepunkt.
 • Beslutar om mätarbrunn behövs.
 • Anskaffar och anlägger mätarbrunn.
 • Äger och underhåller vattenmätaren.
 • Upprättar avtalet mellan kommunen och fastighetsägaren/gemensamhetsanläggningen om att
  nyttja det kommunala VA-nätet
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 23 februari 2024

Kontakt