Skolhälsovården följer upp och fortsätter barnhälsovårdens arbete bland annat genom det nationella vaccinationsprogrammet och genom hälsokontroller.

Skolsköterskan tillhör tillsammans med skolläkare elevhälsans medicinska insatser, EMI och arbetar med skolhälsovård. Skolsköterskan arbetar framför allt med hälsofrämjande och förebyggande insatser och ska med sin medicinska kompetens bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt inriktade arbetet har även skolsköterskan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Skolsköterskans huvuduppgifter

  • Tillför medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • Tar till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete.
  • Erbjuder hälsobesök till alla elever tre gånger under grundskoletiden.
  • Bevakar elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram.
  • Samverkar och samarbetar med skiftande verksamheter inom regionen samt hänvisar/remitterar för ytterligare bedömning.
  • Genomför kontroller av syn, hörsel, längd, vikt och rygg.
  • Utför enklare sjukvårdsinsatser.
  • Medverkar vid skolläkarmottagning.
SkolsköterskaIngrid Gustafsson0551-360 51ingrid.gustafsson@gullspang.se
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

SkolsköterskaIngrid Gustafsson0551-360 51ingrid.gustafsson@gullspang.se