Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Gullspångs kommun omfattar Skagersvik, Otterbäcken, Gullspång, Hova, Gårdsjö och Askevik. Vattenverket i Hova förser även Älgarås i Töreboda kommun med dricksvatten.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH) och beror av vattnets innehåll av kalcium- och magnesiumjoner. Vattnet sägs vara hårt vid 10°dH eller däröver och mjukt vid 5°dH eller därunder. Du hittar ofta doseringsanvisningar för mjukt, medelhårt respektive hårt vatten på tvättmedelsförpackningen.

Dricksvattnet i Skagersvik, Otterbäcken, Gullspång och Askevik är mjukt. Det innebär att du kan dosera mindre av alla typer av tvätt- och rengöringsmedel, schampo och tvål. Det kommunala vattnet distribueras i Hova och Gårdsjö är medelhårt.

Vattnets pH-värde

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. Vattnets pH-värde bör ligga mellan 6,5 och 9,5, det vill säga neutralt pH.

pH-värdet i det kommunala dricksvattnet:

  • Hova och Gårdsjö har ett pH på omkring 7,7-8,1.
  • Gullspångs tätort, Skagersvik och Otterbäcken ligger pH-värdet på omkring pH 8,0-8,6.
  • Askevik ligger pH på omkring 7,5-8,4.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskraven på dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter. Dricksvattnet kontrolleras regelbundet så att kvalitetskraven uppfylls. Mikrobiologiska, fysikaliska samt kemiska parametrar analyseras.

Miljö- och byggnadsförvaltningen svarar för tillsynen av kommunens vattenverk.

PFAS

Från och med 2026 gäller nya gränsvärde för PFAS 4 och PFAS 21 hos vattenanvändare. Vatten- och avloppsavdelningen har sedan därför utökat provtagningen på PFAS i alla råvattenbrunnar och ytvattentäkter för att se hur PFAS-situationen är i vårt råvatten. Vi behöver veta hur råvattnet ser ut innan vi eventuellt behöver gå vidare med mätningar hos användare och eventuella åtgärder. Om det inte finns PFAS i råvattnet gör vi bedömningen att det heller inte finns hos användaren.

Råvattentäkterna i Gullspångs kommun har goda resultat, under det kommande gränsvärdet hos användaren. Vatten- och avloppsavdelningen fortsätter provtagningen för att se variationer med årstid och flöden i mark och vattendrag med mera.

Dricksvatten Askevik

Askevik försörjs med dricksvatten från Mariestads kommun och och ingår därmed i Mariestads kvalitetskontroller.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 20 maj 2024

Kontakt