Barn- och elevhälsans uppdrag

I Gullspångs kommun finns en central barn- och elevhälsa som innefattar professionerna studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog samt skolläkare. Med barnhälsoarbete och elevhälsoarbete menas det arbete som ständigt bedrivs av all personal inom de olika förskolorna och skolorna.

Den centrala barn- och elevhälsans uppdrag

Den centrala barn- och elevhälsan skapar förutsättningar för ett arbetssätt baserat på samverkan mellan den medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatsen enligt skollagens intention.

Den centrala barn- och elevhälsans uppdrag är främst att vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Hälsofrämjande skolutveckling används av Skolverket för att beteckna att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt att skapa förutsättningar för fortsatt lärande. Respektive skolenhets rektor ansvarar för att organisera och utveckla arbetet, så att eleverna har möjlighet att nå målen i förskolan och skolans läroplaner. Genom barn- och elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan.

Barn- och elevhälsans mål

Barn- och elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla barn och elever. Barn- och elevhälsans arbete är också åtgärdande genom att bidra med sin kompetens i kartläggningar/utredningar och åtgärdsplaner för elever i behov av stöd, och genom att handleda och stötta den pedagogiska personalen i det direkta arbetet med eleverna samt individuella elevsamtal.

Barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av rektorer och personal i förskola och skola samt i samverkan med vårdnadshavare, kommunens andra verksamheter och externa samarbetspartners.

Barn- och elevhälsans team

Skolenheterna har tillgång till ett barn- och elevhälsoteam med:

  • Skolsköterska.
  • Skolkurator.
  • Specialpedagog.
  • Studie- och yrkesvägledare.
  • Skolpsykolog.
  • Skolläkare.

Förskolorna har tillgång till ett barn- och elevhälsoteam med:

  • Skolkurator.
  • Specialpedagog.
  • Studie- och yrkesvägledare.
Publicerad: 14 december 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Besöksadress

Skolgatan 14
547 31 Gullspång

Postadress

Box 100
542 21 Mariestad

Kontakt

Barn- och elevhälsochefMaja Fröjd0551-361 48maja.frojd@gullspang.se