Altan

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov beroende på hur den ska se ut och byggas. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marknivå kräver oftast inte bygglov.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett Attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett...

Attefallstakkupa

För att bygga en takkupa beror det på område, placering och storlek om du behöver bygglov eller anmälan. Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det istället en anmälan och ett startbesked för att få börja...

Attefallstillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en attefallstillbyggnad på 15 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Byggbodar

Byggbod används för platskontor och personalutrymmen och behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatser.

Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad

Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Containrar

Materialgårdar och upplag, exempelvis återvinningsstationer och containrar som ställs upp under en längre tid, kräver bygglov.

Fasadändring

Om du vill byta fasadmaterial eller färg kallas det för fasadändring. Fasadändring handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och...

Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, lekstuga, förråd eller växthus.

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först ansöka om förhandsbesked. Förhandsbeskedet är främst för dig som planerar bygga utanför detaljplanelagt område. Det är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är lämpligt att bygga på den plats som du tänkt...

Inglasad balkong

Om du vill glasa in en befintlig balkong behöver du bygglov. Du behöver även tillstånd från din bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Inglasat uterum på en- och tvåbostadshus

Om du vill bygga ett inglasat uterum på ett en- och tvåbostadshus, eller glasa in en befintlig uteplats, räknas det som en tillbyggnad. Beroende på hur ditt inglasade uterum ska se ut och var du vill placera det så kan du behöva...

Installation eller ändring av eldstad

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar av en befintlig eldstad behöver du göra en anmälan. Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar installation eller ändring av eldstad.

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på en tomt. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett förråd, carport, garage eller växthus.

Ljusanordning

En ljusanordning sprider ljus för att lysa upp något, till exempel en plats eller byggnad. Om din ljusanordning påverkar omgivningen kan du behöva bygglov.

Markarbeten

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet.

Mur

Om du vill sätta upp en mur eller stödmur kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd din mur har.

Nybyggnad en- och tvåbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

Nybyggnad flerbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt flerbostadshus.

Nybyggnad verksamhet

Här kan du hitta information om bygglov för verksamheter - till exempel nybyggnad av industri, kontor, skola eller liknande.

Parkeringsplatser

Du kan behöva bygglov för att göra en eller flera nya parkeringsplatser.

Pergola

En pergola är en enkel trädgårdskonstruktion för växter. Den är mycket luftig och har inte någon avskärmande effekt. En sådan konstruktion som placeras på marken kräver inte bygglov. Planerar du att ha tak på din pergola är det ett skärmtak och vill du ha väggar i konstruktionen kan det klassas som plank. Då behöver du söka...

Plank och staket

Vill du bygga ett staket eller plank som inte är högre än 1,2 meter med en genomsiktlighet på minst 50 procent krävs det inget bygglov. För tätare och högre konstruktioner krävs det bygglov.

Pool och pooltak

En pool eller bassäng i sig kräver inte bygglov men vissa åtgärder kring en pool kan kräva bygglov eller marklov.

Rivningslov

Om du ska riva hela eller del av en byggnad behöver du oftast ha ett rivningslov. Du får påbörja rivningen när rivningslovet är beviljat och du har fått ett startbesked.

Skyddad uteplats

Om du vill bygga en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus behöver du oftast inte bygglov. Det innebär att du kan sätta upp ett plank eller en mur runt din uteplats utan att göra en anmälan för åtgärden. Du behöver inte heller något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt...

Skyltar

Du kan behöva bygglov om du vill sätta upp någon typ av skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Du kan sätta upp en skylt genom att montera den på en byggnad eller en annan anläggning, eller sätta den på en stolpe på marken. En flagga med reklambudskap räknas också som en...

Skärmtak

Om du vill bygga ett mindre skärmtak vid ett en- eller tvåbostadshus eller en tillhörande komplementbyggnad behöver du oftast inte bygglov. Det innebär att du kan sätta upp ett skärmtak utan att göra en anmälan för åtgärden. Du behöver inte heller något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt...

Solpaneler och solfångare

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas har tidigare krävt bygglov men sedan några år tillbaka krävs inte bygglov för alla typer av byggnader. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av...

Spaljé

En spaljé är en lätt och luftig konstruktion, som inte har någon avskärmande effekt och i huvudsak är avsedd för växtlighet. En spaljé kan vara utförd i till exempel trä eller armeringsnät. Spaljéer som placeras på marken kräver inte...

Takkupa

Du behöver bygglov för att uppföra en takkupa, vissa undantag finns dock för en- och tvåbostadshus.

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus

Om du vill göra en ändring på din byggnad som innebär att du bygger ut eller bygger till något, kan du behöva bygglov.

Ändringar av beviljat bygglov

Om du vill göra ändringar i det du ska bygga efter att du fått bygglov, kan du behöva ansöka om nytt lov.

Ändring av bärande konstruktion

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen, ventilationen eller brandskyddet i byggnaden behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.