Elda inte trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall inte får lov att eldas upp utan ska lämnas till återvinningscentralen eller komposteras.

För att ta hand om ditt avfall på rätt sätt ska du göra något av följande alternativ:

  • Du kan kompostera det hemma på tomten, vilket också är den bästa lösningen.
  • Du lämna avfallet till en återvinningscentral.

Du kan ansöka om dispens mot förbudet att elda trädgårdsavfall om vissa särskilda skäl föreligger.

Avfallsförordningen säger att allt biologiskt avfall ska samlas in separat (3 kapitlet, § 1). Detta gäller för trädgårdsavfall men också matavfall. Sedan finns en skrivning om att separat insamlat avfall inte får förbrännas (3 kapitlet, § 19). Detta gäller insamlat trädgårdsavfall men också andra sorters avfall.

Att det är förbjudet att elda avfall är inget nytt. Det har länge varit förbjudet att elda allt annat avfall än trädgårdsavfall. Det som är nytt är att det från och med den 1 januari 2024 inte är tillåtet att elda trädgårdsavfall.

Grunden till lagen är artikel 22 i avfallsdirektivet som är en EU-lagstiftning. Syftet med den nya lagstiftningen är att öka material- och energiåtervinningen och ta steg uppåt i avfallshierarkin.

Det är bättre att trädgårdsavfallet eldas i ett värmeverk och blir exempelvis fjärrvärme, än att det eldas i en trädgård där energin inte tas tillvara. Trädgårdsavfall kan även rötas för att bilda biogas.

Svensk lagstiftning gäller över lokala föreskrifter och därför så kommer kommunerna kommer att uppdatera sina lokala avfallsföreskrifter med rätt information.

Ris, grenar och sly från röjning av skog enligt vanligt skogsbruk räknas inte som trädgårdsavfall och omfattas därför inte av eldningsförbudet.

Det finns två olika sorters dispenser:

  • Dispens för brasa vid offentlig tillställning (maj-, valborgsmässo- eller påskbrasa)
  • Dispens för övriga tillfällen

Dispens för brasa vid offentlig tillställning (majbrasa, valborgsbrasa, påskbrasa)

Ett krav för att du ska få din dispens för brasa vid offentlig tillställning godkänd är att du har ett godkänt tillstånd om offentlig tillställning från polisen (denna ska bifogas dispensansökan). På polisen hemsida kan du via deras e-tjänst söka tillstånd för offentlig tillställning. Tänk på att brasan får bara innehålla ris-, grenar och annat trädgårdsavfall, och inte får orsaka olägenhet för människor (d.v.s. röken får inte orsaka olägenhet).

Ansökan görs via Blanketten Ansökan om dispens för brasa vid offentlig tillställning till mbn@mariestad.se.

Dispens för övriga tillfällen

För att få dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall i andra fall går det bara att få dispens om något av dessa fyra skäl är uppfyllda:

  • Det är inte tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling.
  • Det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering.
  • Det ger inte det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan
  • Det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

Om ni ansöker om dispens är det viktigt att det framkommer i er ansökan vad ni söker dispens för, med stöd av vilka lagparagrafer samt skälen till ansökan. Dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall kommer vara tidsbegränsad. Dispensen kommer då vanligtvis gälla för ett eller några tillfällen under den tiden.

Ansökan görs via Blanketten Ansökan om dispens för eldning av trädgårdsavfall till mbn@mariestad.se.

Avgift för dispensansökan

Vi tar ut en timavgift för handläggningen av ärenden om dispenser. Ett ärende som handlar om påskbrasa eller liknande tar relativt kort tid att handlägga medan andra dispensärenden som gäller eldning tar handläggningen längre tid eftersom det är en betydligt mer omfattande prövning.

Om någon eldar trädgårdsavfall ska du i första hand själv prata med personen. Om det inte hjälper och personen fortsätter att elda kan du kontakta oss.

Detta är en oerhört komplex fråga som det är svårt att svara kortfattat på. Men kommunen måste följa svensk lagstiftning.

När du eldar i din trädgård återvinns varken materialet eller energin som finns i avfallet. Om istället ris och grenar eldas upp i ett värmeverk kan energin återvinnas och bli exempelvis fjärrvärme.

Det bästa sättet är att kompostera ditt trädgårdsavfall på din tomt. Då krävs inga transporter och materialet blir till jord och kan användas i din trädgård så småningom. För att snabba på processen kan du klippa ner grenar och ris i mindre bitar.

Ris och grenar flisas och eldas upp i en förbränningsanläggning. Där tar energin tillvara och blir till exempel till fjärrvärme. Annat trädgårdsavfall komposteras och blir jord eller rötas och blir biogas.

Att göra upp eld i annat syfte än att bränna upp avfall, till exempel för att grilla, är lagligt. Tänk bara på att det ska ske på ett säkert sätt så att inte elden sprider sig eller på annat sätt skadar eller förstör naturen. På Räddningstjänstens hemsida finns tips och röd för att elda utomhus.

Publicerad: 23 april 2024 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se