Naturvård

Kommunerna har ett ansvar att arbeta med naturvård bland för att uppfylla de nationella miljömålen. Detta sker genom skötsel av kommunernas markinnehav samt genom medverkan i olika projekt. En stor del av arbetet består också i att bevaka naturvårdens intressen vid prövning och planläggning.

Kommunala naturreservat

I Mariestads kommun finns två kommunala naturreservat. Gamla Ekudden som bildades 1993 och Sandviken som bildades 2007. I Töreboda och Gullspång finns inga kommunala naturreservat men Gullspångs kommun är med och förvaltar det statliga reservatet Gullspångsälven.

Projekt

Mariestad kommun medverkar bland i arbetet med Tidanöringen som drivs av Mariestads sportfiskeklubb. Gullspångs kommun är en av de drivande aktörerna i arbetet med Gullspångslaxen. Töreboda kommun bedriver kalkning i 5 mindre sjöar.

Statliga reservat

I Mariestad, Töreboda och Gullspång finns sammanlagt 21 statliga naturreservat, se länk under Relaterad information här på sidan.

Biotopskydd

Biotopskydd gäller för alla alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbrukslandskap, stenmurar i jordbrukslandskap och åkerholmar. Dessa miljöer får inte skadas utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Dessutom kan Länsstyrelsen inrätta särskilda biotopskyddsområden med skötselanvisningar. Läs på länken under Relaterad information här på sidan.

Samrådsplikt

För åtgärder som påtagligt kan påverka naturen krävs att man först samråder med Länsstyrelsen. Se länk under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: