Parker och grönområden

Visste du att i Gullspångs kommun finns 24 hektar park- och naturmark som Tekniska förvaltningen ansvarar för?

Skötsel av parker och grönområden

Skötselplanen är gemensam för Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner.

Målet med skötselplanen är att skapa ett underlag för att nå visionen i strategi för Agenda 2030 om grönare städer som är attraktiva för medborgare och besökare.

Stort fokus har lagts på att ställa om mot skötselmetoder som främjar biologisk mångfald, kräver mindre arbetsinsats och användning av fossila bränslen. Därigenom kan kommunen arbeta mot klimatmålen att skapa grönytor som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara.

Skötselplanen kan ses som en handbok och uppslagsverk för parkskötsel där det även finns hänvisningar till litteratur med möjlighet till fördjupning för den som vill lära sig mer.Skötselplanen är kopplad till skötselytorna i den digitala kartan, MyCarta. Genom att klicka på ett område i kartan ska det gå att se vilken sorts skötselyta det är.

Du hittar kartan och skötselplanen på länken Skötselplan Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Publicerad: 06 maj 2024 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt