Kostnader för kart- och mättjänster

Kommunens Mät- och geodataenhet utför en rad olika kart- och mättjänster, bland annat utstakning och framtagande av nybyggnadskarta. Kostnader för dessa tjänster är reglerade i kommunens taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa. Taxan indexuppräknas med prisbasbelopp för respektive år och denna sida är en sammanställning över kostnader för år 2024.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader, planinformation och VA-anslutningspunkter. Levereras i filformaten DWG och PDF. Nybyggnadskartan används som underlag att rita situationsplanen till bygglovsansökan. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet.

 • 0–1 999 kvadratmeter: 7 306 kronor.
 • 2 000–4 999 kvadratmeter: 12 176 kronor.
 • 5 000–9 999 kvadratmeter: 17 047 kronor.
 • 10 000–15 000 kvadratmeter: 21 917 kronor.

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader och planinformation. Levereras i filformaten DWG och PDF. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet.

 • 0–1 999 kvadratmeter: 5 358kronor.
 • 2 000–4 999 kvadratmeter: 7 306kronor.
 • 5 000–9 999 kvadratmeter: 9 741 kronor.
 • 10 000–15 000 kvadratmeter: 12 176 kronor.

Utdrag från kommunens kartverk

Informationen exporteras från kommunens baskarta (primärkarta) och innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, byggnader, vägar, järnvägar, adresser, officialrättigheter och övriga topografiska objekt. Levereras i önskat filformat. Informationen är av varierande kvalitet och har ingen rättslig verkan. Höjdinformationen hämtas från Lantmäteiets NH grid 2+ från år 2021–2023.

Utdrag från kommunens baskarta

 • Pris inklusive moms 6 procent: 1 239 kronor.
 • Pris exklusive moms 6 procent: 1 169 kronor.

Utdrag från kommunens baskarta inklusive höjdinformation

 • Pris inklusive moms 6 procent: 1 549 kronor.
 • Pris exklusive moms 6 procent: 1 461 kronor.


Utstakning inklusive utstakningsprotokoll och höjdfix

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader vid behov stakas ut. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Om utstakning krävs får du information om det i bygglovsbeslutet och vid det tekniska samrådet.

Finutstakning utförs oftast efter schaktning, men innan uppförande av byggnadens grund. Det innebär att byggnadens hörn markeras ut genom att trådar spänns upp i blivande fasadliv med några millimeters noggrannhet. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Läs mer om finutstakning under rubriken Mätning Länk till annan webbplats. i menyn. Kostnad för utstakning är fastställd i gällande taxa, nedan ges exempel för olika projekt. Kostnaderna är inklusive moms 25 procent.

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 1-199 kvadratmeter: 10 958 kronor.
 • 200-499 kvadratmeter: 12 785 kronor.
 • 500-999 kvadratmeter: 14 611 kronor.
 • 1 000-1 999 kvadratmeter: 17 655 kronor.
 • 2 000-2 999 kvadratmeter: 20 699 kronor.
 • Större än 3 000 kvadratmeter: 23 743 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 608 kronor.

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvadratmeter: 4 262 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 304 kronor.

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvadratmeter: 3 044 kronor.
 • 200-1 000 kvadratmeter: 6 088 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 304 kronor.

Övrig utstakning

 • Plank eller mur: 3044 kronor.
 • Transformatorstation: 4 261 kronor.

Grovutstakning utförs vanligtvis innan schaktning påbörjas. Den blivande byggnadens hörn markeras ut genom utsättning av stakkäppar eller markering på marken. Vi sätter också ut en höjdfix om så önskas. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Prisen inklusive moms 25 procent.

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 1-199 kvadratmeter: 5 479 kronor.
 • 200-499 kvadratmeter: 6 392 kronor.
 • 500-999 kvadratmeter: 7 305 kronor.
 • 1 000-1 999 kvadratmeter: 8 827 kronor.
 • 2 000-2 999 kvadratmeter: 10 349 kronor.
 • Större äm 3 000 kvadratmeter: 11 871 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 304 kronor.

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvadratmeter: 2 130 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 152 kronor.

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvadratmeter: 1 522 kronor.
 • 200-1 000 kvadratmeter: 3 044 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 152 kronor.

Övrig utstakning

 • Plank eller mur: 1 522 kronor.
 • Transformatorstation: 2 130 kronor.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet eller startbeskedet anger. Lägeskontroll görs vanligtvis efter att grundläggningen utförts men innan övrig byggnation påbörjats. Byggnadsnämnden gör en bedömning om det finns behov av lägeskontroll.

Pris inklusive moms procent

 • 50-199 kvadratmeter: 4 566 kronor.
 • 200-499 kvadratmeter: 5 479 kronor.
 • 500-999 kvadratmeter: 6 697 kronor.
 • 1 000-1 999 kvadratmeter: 7 915 kronor.
 • 2 000-2 999 kvadratmeter: 9 132 kronor.
 • 3 000-5 000 kvadratmeter: 10 350 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 122 kronor.

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvadratmeter: 2 435 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 61 kronor.

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvadratmeter: 2 435 kronor.
 • 200-1 000 kvadratmeter: 4 871 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 61 kronor.

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Minst 3 mätpunkter per beställning.

 • Pris inklusive moms 25 procent: 609 kronor.

Tidsersättning

 • Intern beställning och AO-uppdrag: 520 kronor/timme.
 • Extern beställning (inklusive moms 25 procent): 840 kronor/timme.
 • KFF-mätbeställning: 1200 kronor/timme.
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 29 april 2024

Kontakt

Mät- och geodataenheten0501-75 50 00karta@mariestad.se