Hantering och återanvändning av schaktmassor

Här hittar du information för dig som vill återanvända schaktmassa som har uppstått i ditt egna projekt.

Om du vill återanvända schaktmassa vars totala mäng är mindre än 50 000 kubikmeter så måste detta anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden via blanketten Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål minst 6 veckor innan arbeten påbörjas. Vill du återanvända mer massa än 100 000 kubikmeter så ska detta anmälas till Länsstyrelsen Västra Götaland. För återanvändning av massa i storleksordningen 50 000–100 000 kubikmeter ska man anmäla till MBN först men vara beredd på att ens anmälan kan komma att remitteras till Länsstyrelsen för bedömning.

Miljö- och byggnadsnämnden tittar alltid på lämpligheten för återanvändning i varje individuellt fall men det finns några generella krav som Miljö- och byggnadsnämnden brukar ställa:

 • Massorna skall vara klassade enligt SGF:s beteckningssystem SS-EN 14688-1.
 • Massorna skall kunna spåras till en ursprunglig geografisk plats, en tumregel är att sammanhängande uppgrävd area inte bör vara större 625 kvadratmeter för att räknas som en enskild geografisk plats.
 • Massorna skall vara provtagen av certifierad miljöprovtagare (alternativt miljöprovtagare med motsvarande erfarenhet och kompetens) och analyseras av ackrediterat laboratorium för metaller, alifater, aromater, PAH:er och PFAS. En tumregel är ett prov ska vara ett samlingsprov som representerar cirka 50 kubikmeter massa om massan är heterogen (till exempel fyllningar och moränjordar) och 100 meter om massan är mycket homogen (ensgraderade jordar). Provsvaren skall vara bifogade anmälan.

Massor får ej innehålla:

 • Halter av metaller och PAH:er över Naturvårdsverkets haltnivåer för Mindre Än Ringa Risk (MRR).
 • Halter av barium mindre än 120 mg/kg TS
 • Halter av kobolt mindre än 15 mg/kg TS
 • Halter av vanadin mindre än 75 mg/kg TS
 • Halter av Alifater >C5–C8 över 2 mg/kg TS
 • Halter av Alifater >C8–C10 över 0,5 mg/kg TS
 • Halter av Alifater >C10–C12 över 1,0 mg/kg TS
 • Halter av Alifater >C12–C16 över 10 mg/kg TS
 • Halter av Alifater >C5–C16 över 15 mg/kg TS
 • Halter av Aromater >C8–C10 över 2 mg/kg TS
 • Halter av Aromater >C10–C16 över 5 mg/kg TS
 • Halter av Aromater >C16–C35 över 12 mg/kg TS
 • Summa PFAS11 (inklusive ½ LOQ) över detektionsgräns
 • Summa PCB7 över detektionsgräns
 • Dioxiner/furaner (WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ) över detektionsgräns
 • Pentaklorfenol över detektionsgräns
 • POP-pesticider över detektionsgräns
 • Byggavfall, träavfall eller annat avfall.
 • Hela, delar eller frön av invasiva växter.

När ovan punkter är utredda och godkända så ska du fylla i och skicka in ifylld blankett Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål till Miljö- och byggnadsnämnden. Din anmälan ska i första hand uppfylla samma krav som finns ställda ovan för den som vill återanvända massa som uppstått i deras egna projekt.

Därtill så brukar Miljö- och byggnadsnämnden även ställ krav på att:

 • Massor skall endast läggas på det område som anvisas i anmälan. Utfyllningens område skall mätas in med GNSS utrustning i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 RH 2000 i lämplig upplösning före arbetena påbörjas samt efter arbetenas avslut. Inmätning före arbeten påbörjas skall bifogas anmälan och inmätning efter skall skickats till Miljö- och byggnadsnämnden senast 6 veckor efter avslut av arbeten. Fyllningens utformning skall vara sådan att släntsabilitet är god och att ingen till mycket liten risk föreligger för ras eller skred.

Tänk även på att innan arbetena påbörjas vill Miljöenheten genomföra platsbesök, och att efter att arbeten har avslutats så ska mottagningskvitton inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. Mottagningskvitton ska innehålla analyssvar för massorna, massornas geografiska ursprung, och den totala mängden mottagna massor.

Publicerad: 08 maj 2024 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se